Particulier Binnenmilieu Onderzoek

Wij brengen uw luchtkwaliteit in kaart!

Voelt u zich moe of lusteloos? Heeft u vaak keelpijn of een voortdurend kriebelen in uw keel? Hebt u droge en branderige ogen of tranen ze vaak? Heeft u een droge hoest en moet u uw keel voortdurend schrapen?

Dan kan de luchtkwaliteit in uw huis slecht zijn!

Mensen brengen tegenwoordig meer dan 90% van hun tijd binnenshuis door. Aangezien de lucht in huis gewoonlijk wordt gerecycleerd en de toevoer van verse lucht meestal onvoldoende is, kunnen verontreinigende stoffen zich in de lucht ophopen en de gezondheid in gevaar brengen.

Het is nu tijd voor een deskundig onderzoek!


Speciaal voor particulieren hebben wij een meetprogramma voor luchtonderzoek samengesteld: het Particulier Binnenmilieu Onderzoek – Luchtkwaliteit.

Het voordeel van dit speciale onderzoek:

U verkrijgt binnen 2 uur een overzicht van de luchtkwaliteit in uw woning / huis.

Als de gemeten waarden onder de wettelijke grens- en richtwaarden liggen, kunt u zorgeloos genieten van de onschadelijke luchtkwaliteit in uw woning!

Als de grenswaarden worden overschreden, kunnen wij aan de hand van deze gegevens en de inspectie van de kamers door onze meetspecialist mogelijke bronnen en oorzaken van luchtverontreiniging vaststellen en voorstellen voor verbetering voorstellen.

Hoe meten we?

Met een selectie van professionele meetapparatuur worden diverse binnenluchtparameters gemeten. De metingen nemen één tot anderhalf uur in beslag, afhankelijk van het aantal te testen kamers. We gaan meestal uit van één tot vier kamers plus een meting in de buitenlucht op balkon of bij een open raam. Wij houden ons aan de gangbare ISO / NEN-normen en volgen de regels van de bouwbiologische meetcriteria.

Voor een volledige meting van de kamerlucht voor particulieren meten wij de volgende parameters:

– temperatuur

– relatieve vochtigheid

fijnstof met de grootteklassen PM2.5 en PM10

Kooldioxide CO2

Totaal vluchtige organische stoffen TVOC

Tijdens de meting krijgt u direct mondelinge informatie van onze deskundige over de gemeten waarden en mogelijke oorzaken.

Na de meting ontvangt u direct per email een duidelijk meetrapport als pdf met de meetresultaten en advies over hoe u verhoogde concentraties kunt verlagen.

Moeten er andere stoffen worden gemeten, zoals formaldehyde (HCHO), koolmonoxide (CO) of radon (Rn)?

Geen probleem!

Wij kunnen deze gassen ook voor u onderzoeken. Deze metingen worden extra in rekening gebracht. U hoeft alleen maar in uw aanvraag aan te geven welke parameters u naast het standaardonderzoek wilt laten meten en wij sturen u een passende offerte.

Metingen op lange termijn (monitoring)

Zou u de voorkeur geven aan metingen over een langere periode om veranderingen in de tijd van de concentraties van verschillende gassen en stoffen te kunnen vaststellen? Wij voeren dit onderzoek ook graag voor u uit!

Wij beschikken over IAQ-dataloggers waarmee wij zwevende deeltjes (fijnstof), CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid, of CO2, VOC, temperatuur, relatieve vochtigheid en radon kunnen monitoren. (De meetresultaten zijn iets minder nauwkeurig dan de kortetermijnmetingen, maar geven een zeer duidelijk beeld van de concentratieveranderingen gedurende de meetperiode.

Wij raden u aan deze metingen over een langere periode, ten minste 10 dagen, uit te voeren om verschillende of alle woonsituaties in uw woning te kunnen meten.

Na de metingen ontvangt u binnen een week een meetrapport met grafieken waarin de concentraties over de meetperiode zijn weergegeven.

Wij vragen onze klanten tijdens dit onderzoek een logboek bij te houden waarin zij noteren wat er in de kamer gebeurt, b.v. wanneer de ramen worden geopend, hoeveel mensen er in de kamer zijn, of er gerookt wordt, of er kaarsen branden of misschien een open haard. Deze informatie kan worden verwerkt in de grafieken. U weet dan precies wanneer en waarom de concentraties van de gemeten luchtverontreinigende stoffen zijn veranderd.

Wij sturen u graag een passende en kosteloze offerte.

Wilt u na een onderzoek voor particulieren over een langere periode meten? Dan ontvangt je 20% korting op deze monitoring project!

Vergelijkende metingen van de buitenlucht en de binnenlucht

Woont u aan een drukke weg en wilt u weten welke invloed de fijnstofbelasting van het wegverkeer heeft op de fijnstofconcentraties in uw woning? Heeft u last van veel stof in uw appartement en wilt u zeker weten dat de oorzaak buiten uw appartement ligt?

Door een fijnstofmonitor op het balkon, in de tuin of op de vensterbank te plaatsen en een andere monitor in de kamer, kunnen we de concentraties vergelijken. Door over verschillende dagen metingen te verrichten, kunnen wij grafisch het effect aantonen dat de buitenlucht op uw binnenlucht heeft. Dan kan ook worden bepaald wanneer het het beste en veiligste is om de kamer te luchten.